Säännöt

POHOIS.KARJALAN SUKUTUTKIJAIN SEURA RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimenä on Pohjois-Karjalan sukututkijain seura ja sen kotipaikkana on Joensuun kaupunki.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on sukututkimuksen edistäminen Pohjois-Karjalassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii luomaan hyviä tutkimusmahdollisuuksia hankkimalla sukututkimusmateriaalia, järjestämällä esitelmätilaisuuksia ja harrastamalla julkaisutoimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

3. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot.

4. Henkilö, joka on ansiokkaalla tavalla toiminut yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi, voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi.

5. Yhdistyksen jäseniltä kannetaan jäsenmaksu, jonka suuruuden, kantoajan ja kantotavan määrää yhdistyksen vuosikokous.

6. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

6.1. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

6.2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.


6.3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien lausunto antaa aihetta
 

6.4 Päätetään jäsenmaksun suuruudesta, kantotavasta ja –ajasta.

6.5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, kaikki vuodeksi kerrallaan.

6.6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen vuoden hallintoa ja tilejä.

6.7. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle vuodelle.
 

6.8. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

7. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintäin kahdeskymmenes osa (1/20) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä hallitukselta vaatii kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan joko tiedottamalla sanomalehdessä tai kirjeitse postin välityksellä.

9. Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolisista jäsenistä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajan ollessa estyneenä kirjoittaa nimen varapuheenjohtaja.

11. Yhdistyksen tilikautena on  kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun 20 päivään mennessä tilintarkastajalle esitettäväksi.

12. Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa, vähintäin yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja vaaditaan ehdotuksen hyväksymiseen kummassakin kokouksessa vähintäin kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

13. Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen varat ja muu omaisuus jollekin yhdistyksen toimialueella toimivalle rekisteröidylle kotiseutututkimusta edistävälle ja harrastavalle yhdistykselle.

14. Muutoin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Yllä olevat Pohjois-Karjalan sukututkijain seuran säännöt on hyväksytty seuran perustavassa kokouksessa Joensuussa Karjalan Talossa joulukuun 4 p:nä 1986.

AULIS KOIVUSALO
Aulis Koivusalo
Seuran puheenjohtaja

v.1985